3 setmanes d’okupació

Versió  PDF Català i Castellà: 3setmanesdocupacio_CAT_CAS_revisado

Català

CONSTRUÏM LLOTJA

3 setmanes en lluita i les que faci falta

Ja són tres setmanes des que vam muntar l’assemblea, començant a ocupar la seu de Sant Andreu per tal d’organitzar l’alumnat davant l’atac frontal que està rebent la Llotja. Des d’aleshores hem viscut el frenesí de reunions amb els més diferents agents (professorat, direcció del centre, representants del Consorci d’Educació, membres de partits polítics, representants sindicals, etc.) i l’atenció de diferents mitjans de comunicació. Amb prudència, hem anat rebent i dialogant amb totes aquestes persones involucrades tant en el problema com en la seva possible solució, ja que la nostra voluntat i màxima aspiració a dia d’avui es poder mantenir el centre en les seves millors condicions, però després d’aquest temps creiem important aclarir certs punts.

Construïm Llotja és un moviment assembleari sorgit de l’alumnat, autogestionat pels seus membres i amb total independència de la direcció del centre, professorat, qualsevol partit polític o sindicat. Els nostres objectius són mantenir la integritat dels espais del centre i millorar la seva gestió, així que no creiem oportú manifestar cap ideologia política, doncs som una assemblea plural amb objectius molt concrets relacionats amb la Llotja. Això no implica que no puguem col·laborar si compartim idees i objectius, és més, ho creiem necessàri, però si que ens neguem a la vinculació directa de la nostra assemblea amb qualsevol altre agent politicosocial.

Davant el problema que ens ocupa, la previsió d’enderroc de dues naus de tallers i espais administratius del centre per a la construcció d’un poliesportiu i unes piscines d’estiu, creiem important manifestar reiteradament que considerem aquest pla d’actuació un atac directe a l’art i la cultura, sumat als que porta sofrint el nostre centre històricament i tota la comunitat creativa, així com una malversació de fons públics: destruir les instal·lacions forçaria una reubicació que suposaria un cost econòmic sumat a l’obra del complex esportiu en si de xifres milionàries.

És una irresponsabilitat plantejar tal pla urbanístic, més enllà de per la situació economica que viu el país, perque justament aquest tipus d’accions -entre altres factorssón el que ens han dut a la precarietat social i econòmica actual. Des de l’assemblea volem aclarir que estem a favor de la construcció d’aquests equipaments pel barri, doncs creiem en el que mereix unes instal·lacions esportives dignes per fomentar el seu creiexement al marge del model turístic de ciutat que ha imperat els últims anys, però de cap forma permetrem que això afecti al nostre centre educatiu.

Havent aclarit i explicat altre cop els fets, tres setmanes després de començar l’ocupació declarem que aquesta es mantindrà de forma indefinida amb l’objectiu de forçar un acord amb els diferents agents implicats en el problema, així com que l’assmblea seguirà les seves accions en pos de protegir la integritat del centre. Volem una solució real: no ens serveixen solucions falses, no ens serveixen promeses buides.

LA LLOTJA NO ES TOCA

#ConstruimLlotja #SOSllotja #SalvemLlotja

Castellano

CONSTRUÏM LLOTJA

3 setmanes en lluita i les que faci falta

Ya han pasado tres semanas desde que montamos la asamblea, empezamos a ocupar la sede de Sant Andreu a fin de organizar al alumnado de cara al ataque frontal que está recibiendo la Llotja. Desde entonces hemos vivido el frenesí de reuniones con diferentes agentes (profesorado, dirección del centro, representantes del Consorci d’Educació, miembros de partidos politicos, representantes sindicales, etc.) y la atención de diferentes medios de comunicación. Con prudencia, hemos ido recibiendo y dialogando con todas estas personas involucradas tanto en el problema como en la búsqueda de una posible solución, ya que nuestra voluntad y máxima aspiración a día de hoy es poder mantener el centro en las mejores condiciones. Pasado este tiempo, creemos que es importante aclarar ciertos puntos.

Construïm Llotja es un movimiento asambleario que surge del alumnado, autogestionado por sus miembros y totalmente independiente de la dirección del centro, profesorado, cualquier partido politico o sindical. Nuestros objetivos son mantener la integridad de los espacios del centro y mejorar su gestión, así que no creemos oportuno manifestar ningún tipo de ideología política puesto que somos una asamblea plural con objetivos muy concretos relacionados con la Llotja. Esto no implica que no podamos colaborar si compartimos ideas y objetivos, es más, lo creemos necesario, pero sí que nos negamos a la vinculación directa de nuestra asamblea con cualquier otro agente politicosocial.

Frente al problema que nos ocupa, la previsión de derribo de dos naves de talleres y espacios administrativos del centro para la construcción de un polideportivo y unas piscinas de verano, creemos importante manifestar reiteradamente que consideramos este plan de actuación un ataque directo al arte y la cultura, sumado a los que lleva sufriendo toda la comunidad creativa y nuestro centro históricamente, así como una malversación de fondos públicos: destruir las instalaciones forzaría una reubicación que supondría un coste económico sumado a la obra del complejo deportivo, que es en sí de cifras millonarias.

Es una irresponsabilidad plantear tal plan urbanístico, más allá de por la situación económica que vive el país, porque precisamente este tipo de acciones – entre otros factores – son son los que nos han conducido a la precariedad social y económica actual. Desde la asamblea queremos aclarar que estamos a favor de la construcción de estos equipamientos para el barrio, puesto que creemos que merece unas instalaciones deportivas dignas para fomentar su crecimiento al margen del modelo turístico de la ciudad que ha imperado durante los ultimos años, pero de ninguna manera permitiremos que esto afecte a nuestro centro educativo.

Aclarados y explicados una vez más los hechos, tres semanas después de comenzar la ocupación declaramos que ésta se mantendrá de forma indefinida con el objetivo de forzar un acuerdo con los diferentes agentes implicados en el problema, así como que la asamblea continuará sus acciones en pos de proteger la integridad del centro. Queremos una solución real: no nos sirven falsas soluciones, no nos sirven promesas vacías.

LA LLOTJA NO SE TOCA

#ConstruimLlotja #SOSllotja #SalvemLlotja